آخرین مطالب:

تکنولوژی

کشف آسیب پذیری در صدها زیردامنه مایکروسافت

کشف آسیب پذیری در صدها زیردامنه مایکروسافت

تکنولوژی

برنامه ویژه مایکروسافت برای توسعه سلامت در جهان

برنامه ویژه مایکروسافت برای توسعه سلامت در جهان

تکنولوژی

جلوگیری از خودکشی با هوش مصنوعی

جلوگیری از خودکشی با هوش مصنوعی